^ Вверх ^
foto1 foto2 foto3


Мы на facebook

Як отримати субсидію

Останні новини

Роботи на об’єктах комунального підприємства «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за період 03.06.2024 р. – 07.06.2024 р.
Роботи на об’єктах комунального підприємства «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за період 27.05.2024 р. – 31.05.2024 р.

До уваги споживачів КП "ЧТЕ"!

Роботи на об’єктах комунального підприємства «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за період 20.05.2024 р. – 24.05.2024 р.

До уваги споживачів, важлива інформація!

Вступила в законну силу Постанова НКРЕКП №2286 від 05.12.2023 року "Про затвердження методики встановлення плати за приєднання до теплових мереж"


 

 

Статут

комунального  підприємства «Чорноморськтеплоенерго»

 Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області

(нова редакція)

м. Чорноморськ

2023 рік

 

1.Загальні положення

1.1. Комунальне унітарне підприємство ”Чорноморськтеплоенерго” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі - Підприємство) створене відповідно до  Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,  Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні"  та інших нормативно-правових  актів.

1.2. Власником Підприємства є Чорноморська  міська територіальна  громада.

1.3. Засновником  Підприємства є Чорноморська  міська  рада Одеського району Одеської області  (далі – Засновник), яка  виступає в  інтересах  Чорноморської  міської територіальної  громади.

1.4. Підприємство утворене Засновником на базі відокремленої частини комунальної власності Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області і входить до сфери його  управління.

1.5. Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності .

1.6. Виконавчі органи  Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області здійснюють  повноваження щодо управління Підприємством у межах, визначених Засновником та чинним законодавством України.

1.7. Найменування Підприємства: 

1.7.1. Повне: Комунальне підприємство ”Чорноморськтеплоенерго” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

1.7.2. Скорочене: КП «ЧТЕ»;

1.7.3. Англійською  мовою:

1.7.3.1. повне:  Municipal enterprise  ”Chornomorskteploenergo” of Chornomorsk municipality Odessa region;

1.7.3.2. скорочене: ME ”CТE”.

1.8. Місцезнаходження Підприємства: 68002, Україна, Одеська область, Одеський район,  місто Чорноморськ,  вул.  Торгова, 2-А.  

1.9. У своїй діяльності Підприємство керується чинним  законодавством України,  рішеннями  Чорноморської  міської  ради Одеського району  Одеської області, її   виконавчого  комітету, розпорядженнями   міського  голови та цим Статутом.

 

2. Мета  і  предмет  господарської  діяльності

2.1. Підприємство утворене з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією, комунальними послугами з централізованого опалення та постачання гарячої води, отримання доходу.

2.2. Засновником делегуються Підприємству наступні власні повноваження у сфері теплопостачання: надійне та безперебійне  забезпечення споживачів тепловою енергією, комунальними послугами з централізованого опалення та постачання гарячої води.

2.3. Предметом діяльності Підприємства є:

- виробництво теплової енергії;

- транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

- постачання теплової енергії;

- передача, розподілення та реалізація теплової енергії;

- виготовлення та ремонт котлів, обладнання котелень, центральних теплових пунктів та теплових мереж;

- будівництво та ремонт теплових мереж;

- налагодження теплоенергетичного обладнання;

- установка, монтаж, налагодження, ремонт обладнання з виробництва, постачання, споживання теплової енергії та контроль за її використанням;

- підготовка фахівців з експлуатації, монтажу, ремонту, налагодження та поточного обслуговування теплоенергетичного обладнання;

- проведення еколого – теплотехнічних іспитів, налагодження енергетичного обладнання;

- ремонт, налагодження контрольно - вимірювальних приладів автоматики  (КВП і А), систем зв'язку;

- ремонт, налагодження, перевірка засобів обліку теплової енергії;

- ремонт, налагодження, перевірка засобів обліку гарячої води;

- видача технічних умов, розробка та узгодження проєктів;

- підключення та відключення абонентів;

- розгляд та узгодження геодезичних зйомок для прокладки інженерних мереж та споруд.

2.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Діяльність Підприємства, що потребує спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюється після їх одержання.

 

  1. Статутний капітал,  майно  та  прибуток  підприємства

3.1. Статутний капітал Підприємства становить 112 194 189,67 гривень                     (сто дванадцять мільйонів сто дев’яносто чотири тисячі  сто вісімдесят дев’ять  гривень 67 копійок).

3.2. За  рішенням Засновника статутний  капітал   Підприємства може бути збільшено або зменшено у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

3.3. Майно Підприємства є комунальною власністю Чорноморської міської територіальної громади та  закріплюється за ним на праві господарського відання.

3.4. Майно Підприємства становлять  основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності та фінансові ресурси. Майно Підприємства відображається в його самостійному балансі.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства також  можуть  бути:

- грошові та матеріальні внески Засновника;

- доходи від реалізації послуг (робіт);

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать йому, придбання майна інших суб'єктів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

- інші джерела, не заборонені законом.

3.6. У разі необхідності Підприємство може отримувати з міського бюджету  поточні безповоротні трансферти, фінансову підтримку, внески до статутного капіталу, у тому числі на погашення збитків, згідно з діючим законодавством України та рішеннями  Засновника.

3.7. Підприємство зобов’язане використовувати майно, яке передано йому в господарське відання, за призначенням у відповідності до статутних цілей і завдань, не дозволяючи його погіршення або пошкодження.

3.8. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутних фондів інших юридичних осіб, а також не можуть бути відчужені будь-яким шляхом без згоди Засновника. Передача в оренду майна здійснюється згідно з чинним  законодавством України, рішеннями Засновника, його виконавчого комітету Чорноморської  .

3.9. Відчуження майна, що належить до основних фондів Підприємства, здійснюється за рішенням Засновника.

3.10. Списання майна здійснюється за згодою Засновника, а  у відповідних випадках на підставі рішень Засновника.

3.11. Збитки, нанесені Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству відповідно до закону.

3.12. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

3.13. Кошти, отримані Підприємством у результаті здійснення його  господарської діяльності, що лишилися після сплати податків й інших обов’язкових платежів,  оплати відсотків по кредитах банків, покриття  відповідних витрат, витрат на оплату праці складають прибуток Підприємства. Порядок використання прибутку Підприємства, який залишається після відповідних відрахувань, встановлюється  діючим законодавством України, Засновником. Підприємство не вправі передавати частину прибутку, що залишається в його розпорядженні, як безоплатне надання іншим особам.

 

  1. Юридичний статус підприємства

4.1.  З дня державної реєстрації Підприємство набуває права та  обов’язки  юридичної особи, яке має  відокремлене  майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп,  бланки зі своїм найменуванням тощо.

4.2. Підприємство відкриває банківські й інші рахунки, здійснює фінансові, розрахункові, кредитні, касові та інші операції в порядку, передбаченому законодавством.

4.3. Підприємство має право від свого імені укладати угоди, договори (контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, набувати майнових і немайнових прав, нести зобов'язання,  бути позивачем та відповідачем у судових органах, а також здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству України.

4.4. Підприємство самостійно організовує роботу з питань статутного спрямування, здійснює діяльність  на засадах госпрозрахунку.

4.5. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, під власний ризик.

4.6. Підприємство веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік результатів своєї діяльності  та відповідну  звітність  згідно  з  чинним  законодавством України.

4.7. Підприємство набуває  цивільних та інших прав і бере на себе цивільні зобов’язання, інші обов’язки через органи управління, повноваження та функції яких визначаються цим Статутом.

4.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями  Власника та Засновника,  Засновник не несе відповідальності щодо зобов'язань Підприємства.

4.9. Підприємство здійснює безготівкові та готівкові розрахунки з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями.

4.10. Діяльність Підприємства базується на рівних правових та економічних засадах, згідно з чинним законодавством України.

4.11. Підприємство має право створювати у встановленому порядку за згодою Засновника, самостійно або спільно з іншими юридичними  особами свої філії, представництва.

4.12. Підприємство  може брати  участь у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і здійсненні експортно-імпортних операцій як в Україні, так і за її кордоном, відповідно до чинного законодавства.

4.13. Підприємство може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

 

  1. Трудовий колектив  підприємства та  його соціальна діяльність

5.1. Трудовий колектив Підприємства становлять  усі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на підставі трудового договору. Права трудового  колективу та працівників у взаєминах з Підприємством і його органами здійснюються в порядку і на умовах, передбачених відповідним законодавством. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового  колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором згідно  з чинним  законодавством  України. 

5.2 Підприємство у своїй  діяльності повинно дотримуватися усіх вимог, норм та правил, у тому числі щодо безпеки праці, які встановлено положеннями чинного законодавства або у відповідності до нього.

5.3. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

5.4. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються Підприємством самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

 

  1. Органи управління підприємством

6.1 Вищим  органом  управління  Підприємством є Засновник,  що своїми рішеннями  визначає  усі  необхідні  питання   діяльності   Підприємства.

6.2. До виключної компетенції Засновника відносяться:

1) затвердження статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;

2) збільшення або зменшення розміру  статутного  капіталу  Підприємства;

3) визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

4) погодження створення Підприємством філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

5) надання згоди на засновування, набуття статусу учасника інших підприємств, установ організацій;

6) прийняття рішень щодо розпорядження майном, що належить Підприємству на праві господарського відання;

7) контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, у тому числі шляхом ініціювання інспектувань та перевірок компетентними органами;

8) надання дозволів на одержання та (або) надання  грошових кредитів, позик, укладання договорів застави, іпотеки;

9) прийняття рішень щодо реорганізації, ліквідації діяльності Підприємства.

6.3. Засновник вправі здійснювати інші повноваження, визначені чинним законодавством та цим Статутом.

6.4. Засновник може в установленому порядку здійснювати перевірки фінансово - господарської діяльності Підприємства  відповідно до річних планів перевірок, а також має право на одержання від Підприємства будь-якої інформації у визначені строки.

6.5. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює начальник/директор/ керівник ( далі – Керівник), який призначається на посаду та звільняється Чорноморським міським головою.  З Керівником Підприємства укладається контракт.

6.6. Контрактом визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального та соціального забезпечення керівника, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством України.

6.7. Керівник несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, своєю  діяльністю дотримується  вимог діючого законодавства України та виконує рішення  Засновника, його виконавчого  комітету та розпоряджень  міського  голови.

6.8. Керівник:

1) діє від імені Підприємства без довіреності, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства (за винятком тих, що є компетенцією Засновника);

2) здійснює управління коштами і майном Підприємства та має право першого підпису у відповідності до норм чинного законодавства, укладає зовнішньоекономічні, господарські, трудові, колективні договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в установах банків, розпоряджається готівковими та безготівковими коштами Підприємства;

3) представляє інтереси Підприємства у судах, взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, вітчизняними, іноземними підприємствами,  установами, організаціями та перед іншими юридичними й фізичними особами;

4) формує та  затверджує  штати, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (угоди),  в межах діючого законодавства України визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати,  застосовує заходи заохочення працівників і накладає стягнення при виявленні порушень трудового законодавства;

5) видає накази, розпорядження та вказівки, обов'язкові для усіх працівників Підприємства, затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок, функціональні обов'язки працівників;

6) вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності Підприємства згідно  законодавства, за винятком тих, що повинні бути погоджені із Засновником.

 

  1. Організація роботи підприємства та відповідальність

7.1. Трудовий розпорядок на Підприємстві визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які  погоджуються  трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Порядок роботи структурних підрозділів Підприємства по всіх напрямках діяльності здійснюється за функціональними призначеннями кожного підрозділу згідно з посадовими інструкціями працівників, затвердженими  керівником Підприємства.

7.3. Порядок роботи Підприємства в надзвичайних ситуаціях визначається згідно з оперативними інструкціями по кожному виду надзвичайних обставин, що виникли.

7.4. За порушення чинного законодавства, договірних та кредитно-розрахункових зобов'язань, податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших вимог щодо здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.5. Сплата штрафів за договірними зобов'язаннями, а також відшкодування понесених  збитків не звільняє Підприємство від виконання зобов'язань.

7.6. Посадові особи Підприємства за надання недостовірної звітності, пошкодження / втрати  майна Підприємства  несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

7.7. Положення  про підрозділи та рішення про  їх  утворення приймає  керівник Підприємства.

 

  1. Реорганізація та  ліквідація   підприємства

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством  України.

8.2. Реорганізація Підприємства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства.

8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

8.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

8.5. У випадку реорганізації права та зобов'язання Підприємства переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

8.6. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8.7. У разі реорганізації та (або) ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

 

  1. Заключні положення

9.1. Цей Статут набуває чинності після його затвердження Засновником та державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 

 Посилання на старі редакції статуту підприємства:

Редакція статуту 2001 року

Редакція статуту 2008 року

Редакція статуту 2013 року

Редакція статуту 2017 року

Редакція статуту 2019 року

Редакція статуту 2019 року

Редакція статуту 2020 року

Редакція статуту 2021 року

                                                              

Copyright © 2016-2024 ite.org.ua - All rights reserved.